Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.nahradnidilykotle.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele: Jaromír Procházka, IČ 68928424, DIČ CZ7709015721, se sídlem Rolsberská 66, Olomouc, PSČ 779 00 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti,nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.nahradnidilykotle.cz (dále jen „e-shop“).

2. Pro účely těchto obchodních podmínek za spotřebitele považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován výše, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 obřanského zákoníku platí, že se ust. § 2158 až § 2174 občanského zákoníku nepoužijí).

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat a to vždy jejich zveřejněním na webovém rozhraní. Pro konkrétní kupní smlouvu se použijí obchodní podmínky ve znění účinném (zveřejněném) ke dni jejího uzavření.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. V objednávce zboží je kupující povinen uvádět vážně, správně a pravdivě všechny požadované údaje. Prodávající nenese odpovědnost za následky způsobené uvedením nepravdivých, nesprávných a neaktuálních údaji kupujícím.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v e-shopu je informativního charakteru a nepovažuje se za nabídku k uzavření kupní smlouvy, ale pouze za výzvu k podávání nabídek. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se nepoužije. Objednávka kupujícího je pouze návrhem kupní smlouvy

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále jen „objednávka“).

4. Prodávající přijetí objednávky kupujícímu potvrdí na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „potvrzení objednávky“). Okamžikem doručení potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. K uzavření kupní smlouvy dle tohoto ustanovení dojde pouze v případě, že kupující uvedené správné, pravdivé, vážné a aktuální údaje. V případě, že kupující zadá údaje, které nejsou správné, pravdivé, vážné a aktuální, pak platí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení nejpozději do 14 dnů od zjištění skutečností dle věty první.

5. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

6. Objednávka kupujícího a potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jímž byly určeny, mohou seznámit. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to i po potvrzení objednávky, není-li dodání zboží možné z důvodů na straně výrobce, či z důvodů na straně vyšší moci.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

III. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Ceny zboží v e-shopu je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vyjma nákladů spojených s dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Ceny zboží v rámci e-shopu se mohou lišit od cen, jež jsou u totožného zboží uvedeny v provozovnách prodávajícího; kupující není oprávněn požadovat při nákupu v provozovně prodávajícího snížení ceny na cenu uvedenou u totožného zboží v e-shopu, a naopak. Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.

3. E-shop obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky. Tyto náklady spojené s dodáním zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou.

4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Rolsberská 66,Olomouc 779 00
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
c) bezhotovostně platební kartou či převodem na účet prodávajícího uvedený na webovém rozhraní, či v potvrzení objednávky;

5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň zaevidovat přijatou tržbu online u správce daně. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující obdrží účtenku k tržbě, na kterou se vztahuje zákon o elektronické evidenci tržeb, v elektronické podobě, s čímž vyslovuje souhlas odesláním objednávky.

8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

9. Veškeré informace o platebních podmínkách obdrží kupující rovněž v e-mailu, kterým prodávající.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Místem plnění se rozumí adresa místa dodání zboží uvedená v objednávce. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je zboží dodáváno, pokud to podmínky dovolují, před první vchodové dveře budovy, jejíž adresa byla označena jako místo dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím třetích subjektů (dopravců). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl dopravci údaje týkající se kupujícího v rozsahu nezbytném pro řádné dodání zboží. Kupující je povinen být přítomen na místě dodání a poskytnout dopravci veškerou potřebnou součinnost, případně k tomuto účelu zajistit přítomnost jiné osoby. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu není kupující povinen zboží převzít. Pokud takové zboží převezme, popíše stručně porušení obalu nebo poškození zboží v dodacím nebo výdejovém listu při jeho potvrzení. Podpisem dodacího/výdejového listu bez takového popisu kupující stvrzuje, že obal byl neporušen a zboží nevykazovalo zjevné poškození

4. Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího a zboží nepřevezme nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení výzvy k odběru nebo v jiné dohodnuté lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Pokud již došlo k uhrazení kupní ceny, bude v případě odstoupení od smlouvy vrácena kupujícímu způsobem dohodnutým mezi stranami.

5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Ustanovení tohoto článku se vztahují výhradně jen na kupujícího, který je spotřebitelem.

2. Kupující (spotřebitel) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. odst. 2obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu a to na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud před jejím uplynutím bude zboží prodávajícímu odesláno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží do původního stavu, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (§ 1833 občanského zákoníku). Pohledávku na náhradu nákladů, které prodávající vynaložil na uvedení zboží vráceného kupujícím do původního stavu, je prodávající oprávněn započítat proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny, kterou prodávající za zboží zaplatil (tj. prodávající kupujícímu vrátí kupní cenu a poštovné sníženou o náklady, které prodávající musel vynaložit na vrácení zboží do stavu před snížením hodnoty, za které odpovídá kupující). Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody způsobené kupujícím.

6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených zákonem a také z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Prodávající odpovídá za to, že dodávaný výrobek má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad.

2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, je kupující – spotřebitel oprávněn požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není nepřiměřené vzhledem k povaze vady. Pokud se vada týká pouze součásti věci, je kupující oprávněn požadovat pouze výměnu části věci, pokud to není možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

4. Uplatnit práva z vadného plnění je možné pouze ve vztahu ke zboží zakoupenému u prodávajícího. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě, že kupující je spotřebitelem, rovněž ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, který se v případě jeho vydání stává nedílnou součástí těchto podmínek.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“).

2. Prodávající provádí zpracování osobních údajů kupujícího za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující poskytuje své osobní údaje dobrovolně. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s informací o zpracování osobních údajů prodávajícím. Informace o zpracování OÚ je přístupná na webové stránce https://www.nahradnidilykotle.cz. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení evidence. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
c) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 občanského zákoníku.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013.

3. Veškeré vztahy vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou či s e-shopem se řídí českým právem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl a účel se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

5. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má prodávající, případně subjekt pověřený archivací.

6. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

8. Prodávající a kupující užívají při komunikaci související s uzavřením a plněním kupní smlouvy adresy (poštovní i elektronické), které si sdělili při uzavření kupní smlouvy. Kupující je oprávněn použít i kontaktní údaje zveřejněné prodávajících na webové stránce https://www.nahradnidilykotle.cz.

 

V Olomouci dne 1.5.2021